ซีลีเนียมช่วยลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผู้คนต้องเผชิญกับสารภายนอกที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทุกวันผ่านทางสิ่งแวดล้อมและอาหาร โลหะและสารตกค้างของยา เช่น ในปริมาณที่สูง จะปนเปื้อนน้ำและอาหาร ทำให้เกิดสารผสมที่สามารถโต้ตอบได้ ซึ่งจะเพิ่มความเป็นพิษของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ผลกระทบของมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต่อสิ่งมีชีวิตถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากฎระเบียบที่กำหนดปริมาณมลพิษเหล่านี้

ในปริมาณสูงสุดสำหรับมนุษย์ แต่สิ่งที่เกี่ยวกับส่วนผสมของมลพิษจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสารประกอบต่างชนิดกันมีปฏิกิริยาระหว่างกันแม้จะต้องเผชิญกับปริมาณที่ยอมรับก็ตาม เพื่อทำความเข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสกับค็อกเทลของสารปนเปื้อนเหล่านี้ เพื่อตรวจสอบว่าสารประกอบเหล่านี้มีปฏิกิริยาต่อกันอย่างไร “เราได้ศึกษาการควบคุมการสัมผัสของหนูต่อสารผสมนี้ และวิเคราะห์ว่ามันส่งผลต่อโปรตีนในตับอย่างไร กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงของโปรตีโอสเตซิสในตับของพวกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อกินสารปนเปื้อนเหล่านี้เป็นเวลาสองครั้งต่อสัปดาห์ เทคนิคการตรวจจับโปรตีนขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบว่าโปรตีนของกลุ่มที่สัมผัสกับส่วนผสมของสารปนเปื้อนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

Scroll to Top