สารเคลือบอายุอาหารไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

สารเคลือบอายุอาหารช่วยลดการระเหยของน้ำและการเกิดอนุมูลอิสระ ทำให้อาหารเสียยากและเก็บได้นานกว่าเดิม 3 เท่า รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สารชนิดนี้จะช่วยแก้ปัญหาอาหารที่เหลือทิ้งและหมดอายุ ซึ่งกระบวนการผลิตในแต่ละครั้งล้วนมีต้นทุนและใช้ทรัพยากร ดังนั้น การยืดอายุและเก็บรักษาอาหารจะช่วยให้ใช้ทรัพยากรนั้นๆ ได้คุ้มค่าสูงสุด

รวมทั้งช่วยลดต้นทุนในการขนส่งที่ต้องเร่งรีบและมีราคาสูง โดยสารชนิดนี้ถูกนำมาใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา การสูญเสียคุณภาพของผลิตผลสดทางเกษตรหลังการเก็บเกี่ยวจากแปลงของเกษตรกรผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคเป็นปัญหาที่สำคัญมาก ซึ่งมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ การสูญเสียน้ำ การเกิดบาดแผล การเข้าทำลายของโรค แมลง และสัตว์ต่างๆ ระหว่างการเก็บเกี่ยว การขนส่ง และการวางจำหน่าย การสูญเสียน้ำทำให้ผลิตผลเกิดการสูญเสียน้ำหนัก เหี่ยว และผิดรูปทรง การลดการสูญเสียน้ำออกจากผลิตผลสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การชุบหรือแช่ผลิตผลในน้ำ การเพิ่มความชื้นในบรรยากาศรอบๆ ผลิตผล การบรรจุในภาชนะบรรจุแบบปิด และ การเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิว เป็นต้น การใช้สารเคลือบผิวกับผลไม้ทำให้คงความสด เนื่องจากสารเคลือบผิวช่วยลดอัตราการคายน้ำออกจากผิวของผล และลดอัตราการหายใจ นอกจากนี้ยังทำให้ผิวของผลไม้มีความมันวาวสวยงาม และสามารถป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อจุลินทรีย์ได้อีกด้วย แต่การเคลือบผิวทำให้เกิดการลดอัตราแลกเปลี่ยนก๊าซภายในและภายนอกผล ปริมาณก๊าซออกซิเจนภายในผลลดลงเนื่องจากถูกนำไปใช้ในขบวนการหายใจ มีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นภายในผล การเก็บรักษาผลไม้ที่ผ่านการเคลือบผิวไว้ในสภาพอุณหภูมิสูงหรือเก็บรักษานานเกินไปจะทำให้เกิดขบวนการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนขึ้น ทำให้เกิดเอทานอลซึ่งเป็นผลิตผลที่เกิดจากขบวนการดังกล่าวสะสมในผล ทำให้คุณภาพและรสชาติเสียไป

Scroll to Top