เนื้อสัตว์จากห้องทดลองจากเซลล์ต้นกำเนิด

เนื้อสัตว์ที่สังเคราะห์ในห้องทดลองเป็นการเพาะเนื้อเยื่อในห้องแล็บจากเซลล์ต้นกำเนิดเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามาได้สักพักแล้ว เพราะหากทำสำเร็จย่อมจะมีข้อดีหลายประการ ทั้งสามารถลดการทำปศุสัตว์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดปัญหาการปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ ลดปัญหาทางจริยธรรมในการฆ่าสัตว์เพื่อนำมาบริโภคและการทำปศุสัตว์แบบเลี้ยงทรมาน

ที่ผ่านมาสิงคโปร์เป็นชาติแรกของโลกที่มีการปลดล็อกกฎหมายให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จากห้องทดลองในเชิงพาณิชย์ได้ โดยอนุมัติให้มีการขายนักเก็ตไก่ที่ทำจากเซลล์เนื้อไก่สังเคราะห์ โดยบริษัท Eat Just ทว่าเนื้อในรูปแบบนี้ก็ยังมีราคาแพงกว่าเนื้อสัตว์ปกติอยู่ ซึ่งหากเทคโนโลยีเนื้อเทียมที่ว่าประสบความสำเร็จด้านรสชาติและกำลังผลิตในระดับที่เป็น Mass Production ได้ และทำให้ราคาต่ำลง นี่อาจจะเป็นอีกหนึ่ง Game Changer ที่สำคัญของอุตสาหกรรมอาหารของโลกเราในอนาคต

Scroll to Top